Regulamin promocji "Gratisowa para do zamówienia" w sklepie internetowym www.bokserkoland.pl


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz zakres korzystania z promocji “Gratisowa para do zamówienia” (zwanej dalej “Promocją”) w ramach sklepu internetowego www.bokserkoland.pl (zwanej dalej “Organizatorem”).
 2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów gratisowych par.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Promocja dotyczy wszystkich Klientów sklepu internetowego www.bokserkoland.pl, zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców, o ile spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.bokserkoland.pl oraz opłacenie go w sposób określony w regulaminie sklepu.

§ 3 Zasady promocji

 1. Promocja polega na dołączeniu do każdego złożonego przez Klienta zamówienia jednej pary gratisowych stopek, czyli krótkich skarpet, niezależnie od wartości i ilości zakupionych produktów. Gratisowa para stopek nie jest objęta żadną dodatkową opłatą. 
 2. Gratis jest dobierany losowo przez Organizatora spośród dostępnych w ofercie produktów i nie podlega wymianie na inny produkt ani na jego wartość pieniężną.
 3. Gratis nie może być łączony z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora, chyba że Organizator wyraźnie zezwoli na takie łączenie w odrębnych zapisach.
 4. Gratis nie podlega zwrotowi ani wymianie, z wyjątkiem sytuacji opisanych w §4 niniejszego Regulaminu.
 5. Gratis będzie dostępny w jednym z dwóch przedziałów rozmiarowych: 40-43 lub 44-46. Klient podczas składania zamówienia powinien wskazać preferowany przedział rozmiarowy Gratisu. W przypadku braku informacji o wyborze rozmiaru, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru przedziału rozmiarowego Gratisu według własnego uznania.

§ 4 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych w otrzymanym Gratisie, Klient ma prawo złożyć reklamację zgodnie z procedurą określoną w regulaminie sklepu internetowego www.bokserkoland.pl.
 2. Reklamacje dotyczące Gratisów będą rozpatrywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z procedurą reklamacyjną zawartą w regulaminie sklepu internetowego www.bokserkoland.pl.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmienienia postanowień Regulaminu w trakcie trwania Promocji, z zachowaniem 7-dniowego okresu informacyjnego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie wskazanego okresu informacyjnego.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Promocji lub związane z nią będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.