Regulamin promocji "Gratisowa para do zam贸wienia" w sklepie internetowym www.bokserkoland.pl


搂 1 Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady, warunki oraz zakres korzystania z promocji “Gratisowa para do zam贸wienia” (zwanej dalej “Promocj膮”) w ramach sklepu internetowego www.bokserkoland.pl (zwanej dalej “Organizatorem”).
 2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja obowi膮zuje do odwo艂ania lub wyczerpania zapas贸w gratisowych par.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

搂 2 Warunki uczestnictwa

 1. Promocja dotyczy wszystkich Klient贸w sklepu internetowego www.bokserkoland.pl, zar贸wno os贸b indywidualnych, jak i przedsi臋biorc贸w, o ile spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik Promocji zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest z艂o偶enie zam贸wienia w sklepie internetowym www.bokserkoland.pl oraz op艂acenie go w spos贸b okre艣lony w regulaminie sklepu.

搂 3 Zasady promocji

 1. Promocja polega na do艂膮czeniu do ka偶dego z艂o偶onego przez Klienta zam贸wienia jednej pary gratisowych stopek, czyli kr贸tkich skarpet, niezale偶nie od warto艣ci i ilo艣ci zakupionych produkt贸w. Gratisowa para stopek nie jest obj臋ta 偶adn膮 dodatkow膮 op艂at膮.聽
 2. Gratis jest dobierany losowo przez Organizatora spo艣r贸d dost臋pnych w ofercie produkt贸w i nie podlega wymianie na inny produkt ani na jego warto艣膰 pieni臋偶n膮.
 3. Gratis nie mo偶e by膰 艂膮czony z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora, chyba 偶e Organizator wyra藕nie zezwoli na takie 艂膮czenie w odr臋bnych zapisach.
 4. Gratis nie podlega zwrotowi ani wymianie, z wyj膮tkiem sytuacji opisanych w 搂4 niniejszego Regulaminu.
 5. Gratis b臋dzie dost臋pny w jednym z dw贸ch przedzia艂贸w rozmiarowych: 40-43 lub 44-46. Klient podczas sk艂adania zam贸wienia powinien wskaza膰 preferowany przedzia艂 rozmiarowy Gratisu. W przypadku braku informacji o wyborze rozmiaru, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru przedzia艂u rozmiarowego Gratisu wed艂ug w艂asnego uznania.

搂 4 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych w otrzymanym Gratisie, Klient ma prawo z艂o偶y膰 reklamacj臋 zgodnie z procedur膮 okre艣lon膮 w regulaminie sklepu internetowego www.bokserkoland.pl.
 2. Reklamacje dotycz膮ce Gratis贸w b臋d膮 rozpatrywane na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa oraz zgodnie z procedur膮 reklamacyjn膮 zawart膮 w regulaminie sklepu internetowego www.bokserkoland.pl.

搂 5 Postanowienia ko艅cowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych w艂a艣ciwych przepis贸w prawa obowi膮zuj膮cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmienienia postanowie艅 Regulaminu w trakcie trwania Promocji, z zachowaniem 7-dniowego okresu informacyjnego. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie wskazanego okresu informacyjnego.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zam贸wienia z艂o偶one przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowego Regulaminu realizowane s膮 zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowi膮zuj膮cego w dniu z艂o偶enia zam贸wienia.
 4. Wszelkie spory wynik艂e z Promocji lub zwi膮zane z ni膮 b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwe s膮dy powszechne, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.